Montážní návody

Velkoplošné střešní krytiny RAPID, REGENT, ROYAL, SMART

Montážní návod

Střešní krytina RAPID Střešní krytina ROYAL Střešní krytina SMART Střešní krytina REGENT

Technické údaje

RAPID REGENT ROYAL SMART
Standardní délka tašek: 460 mm 350 mm 400 mm 350
Skladební šířka: 1,08 m 1,10 m 1,00 m 1,12
Vodorovné překrytí: 80 mm 100 mm 100 mm 85
Tloušťka plechů: 0,50 mm 0,50 mm 0,55 mm 0,50
Váha: 4,5 kg/m2 4,5 kg/m2 5,4 kg/m2 4,4 kg/m2
RAPID
REGENT
ROYAL
SMART

A/ NOVÉ STŘECHY/REKONSTRUKCE NA LAŤOVÁNÍ

Viz obrázek. Tradiční dřevěné latě mohou být nahrazeny kovovými Plannja kombilatěmi nebo renovačními latěmi. Namísto dřevěných střešních latí mohou být použity ocelové kombi či renovační latě. Dřevěné střešní latě jsou upevňovány dvěma hřebíky 100×4 mm v místě, kde se kříží s kontralatěmi

Plannja - montážní návody

VZDÁLENOST LATÍ:

Plannja ROYALA/ 1-2 lať 390 mm B/ ostatní 400 mm Plannja REGENTA/ 1-2 lať 340 mm B/ ostatní 350 mm Plannja RAPIDA/ 1-2 lať 450 mm B/ ostatní 460 mm Plannja SMARTA/ 1-2 lať 350 mm B/ ostatní 350 mm V okapové části se doporučuje namontovat přídavnou lať (mezi první a druhou latí) aby bylo možné za okapový plech instalovat zábranu proti ptákům. V případě, že nebude použita okapová hrana, se vzdálenost mezi 1. a 2. latí zmenší (o cca o 80-100 mm) tak, aby krytina zasahovala do 1/3 žlabu.

B/ NOVÉ STŘECHY NA DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ

STUDENÉ STŘECHY:
montáž je také možná přímo na bednění s pojistnou hydroizolací, nebo jako B. Tato varianta se používá pouze ojediněle a je nutné ji konzultovat
ZATEPLENÉ STŘECHY:
je nutné zajistit provětrání prostoru pod střešní krytinou. Proto se střešní latě osazují na kontralatě, které kromě zajištění ventilace slouží pro fixaci pojistné hydroizolace. Na kontralatě se připevňují střešní latě. Rozestup latí jako u části A.

Plannja - montážní návody

C/ NA VLNITÉM ETERNITU

Plannja vyvinula unikátní způsob pro zhotovení podkladního roštu na staré vlnité eternitové střešní krytině. Stará střešní krytina může zůstat a být použita jako spodní vrstva. Systém renovace využívá speciální příchytky upevněné za stávající šrouby. Podrobněji tuto metodu popisuje speciální příručka.

ELEKTROLYTICKÁ KOROZE

Při návrhu a montáži střechy a doplňků ke střeše (okapový systém, lemování, oplechování, ozdobné prvky, spojovací materiál,…) je nutné dbát na to, aby tyto materiály byly stejného druhu nebo aby se navzájem za přítomnosti vody a vlhkosti negativně neovlivňovaly, tj. aby nedocházelo k elektrolytické korozi.

X

Příklad

Nedoporučuje se především provádět oplechování a lemování z měděného plechu, používat měděné spojovací prvky nebo pouštět vodu z měděného okapového systému na střechu z pozinkované oceli.

1. OKAP

Plannja - montážní návody

OKAPOVÁ HRANAMontáži okapové hrany věnujte velkou pozornost. Okapová hrana slouží jako pravítko pro montáž střešní krytiny a proto je nutná její instalace do ideální roviny. Za okapovou hranu se instaluje plastový hřeben – zábrana proti ptákům. Z toho důvodu může být nutná instalace druhé okapové latě. V případě MONTÁŽE BEZ OKAPOVÉ HRANY se střešní krytina přesadí přes okap tak, aby zasahovala do 1/3 žlabu. Odpovídajícím způsobem se musí zmenšit rozteč mezi 1. a 2. latí, zpravidla o 50-100 mm (dle velikosti žlabu a sklonu střechy-nutno zaměřit přímo na stavbě).

2. MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Plannja - montážní návody
Plannja - montážní návody

Střešní krytina Plannja RAPID musí být pokládána dle následujících instrukcí

 • Je důležité položit první pás v pravém úhlu k okapům. Protože plechy jsou profilované jak v šířce tak i ve výšce, je obtížné kompenzovat úlohovou chybu.
 • Střešní krytina Plannja ROYAL, SMART, REGENT musí být pokládány dle následujících instrukcí.
 • Upevněte střešní krytinu od okapu k hřebeni. Montáž začněte vždy v pravém spodním rohu střechy tak, aby pásy krytiny byly kolmo k okapu. Když upevňujete další řadu, přitlačte plech nahoru, jak je zobrazeno.

3. UPEVNĚNÍ

Plannja - montážní návody

Pro zabezpečení bočního překrytí je možné posunout šrouby v překrývajícím pásu střešní krytiny ve svislém přeložení o 25 mm od osy blíže k překrytí, viz. obrázek. Pásy musí být upevněny ve středu spodní vlny za použití samořezných šroubů s těsnící podložkou.

ROZMÍSTĚNÍ ŠROUBŮ

Plannja - montážní návody

Umístěte šrouby tak, jak je zobrazeno na obrázku. Šrouby v místech s větším symbolem (vlevo od svislého přeložení) se montují jako první. Šrouby se umisťují pod vodorovný prolis do každé druhé vlny a do každé druhé řady. Dále je možné provést spojení svislého překrytí pomocí trhacích nýtů nebo šroubů 4,8×20 mm. Vzdálenost spojovacích prvků dle potřeby, cca přes 1 řadu tašek.

POUŽÍVÁ SE NÁSLEDUJÍCÍCH ŠROUBŮ:

 • Plannja ROYAL/REGENT/RAPID – ocel na ocelové střešní latě pozinkované 4,8×20 mm
 • Plannja ROYAL/REGENT/RAPID – ocel na dřevěné střešní latě pozinkované 4,8×35 mm
Plannja - montážní návody

4. MANSARDOVÉ STŘECHY

Na obrázku uvedené řešení je pouze orientační. Konkrétní způsob navrhneme dle zadaných podkladů

5. HŘEBEN

Před upevněním hřebenu namontujte oplechování štítu. Hřebenáče se překládají o 100 mm – přes jeden příčný prolis a připevňují se šrouby 20×4,8 mm cca á 300 mm. Pod hřebenáč se umisťuje vhodné těsnění (viz níže) tak, aby bylo chráněno před vlivy deště a slunečního záření. Nakonec namontujte čelo hřebenáče 3x šroub 4,8×20 mm nebo trhacími nýty).

JAKO TĚSNĚNÍ JE MOŽNÉ POUŽÍT

 • větrací pás hřebene ALU vynikající ventilační schopnost a životnost
 • těsnící páska kombi střední ventilační schopnost
 • profilovanou těsnící pásku minimální ventilační schopnost

V případě profilované pásky a kombi pásky se provede fixace pomocí patky hřebenáče, která musí být dostatečně přesazena přes těsnění, aby jej chránila před vlivy okolí. Větrací pás hřebene ALU má po obou stranách samolepící pásek. Jeho instalace se provádí natvarováním a doporučuje se osazení na hřebenovou lať. Pás ALU by měl být montován tak, aby při instalaci hřebenáče nedošlo k prošroubování tohoto pásu kotevními šrouby hřebenáče.

Plannja - montážní návody

6. NÁROŽÍ

Nároží je řešeno obdobně jako hřeben pomocí hřebenáčů. Hřebenáče na konci nároží se uzavírají koncovkou hřebenáče šroubovanou nebo nýtovanou do hřebenáče 3 spojovacími prvky.

JAKO TĚSNĚNÍ SE POUŽÍVAJÍ

 • Větrací pás hřebene ALU
 • těsnící pás kombi
Plannja - montážní návody

7. ŠTÍT

Pro montáž oplechování štítu je důležité osazení štítové desky. Tato deska slouží pro montáž oplechování štítu pomocí šroubů 4,8×35 mm. Navíc ještě připevňuje z boku pomocí lakovaných hřebíků s podložkou 3,5×30 mm. Vzdálenost spojovacích prvků cca 300 mm. V případě, že nelze použít oplechování štítu, je možno instalovat závětrnou lištu pod krytinu.

Plannja - montážní návody

8. LEMOVÁNÍ

Lemování je prováděno tzv. úhelníkem, který se klade na krytinu shora. V případě, že by to řešení vyžadovalo, je možné provést klasické lemování s instalací pod krytinu. V místech, kde není úhelník rovnoběžný se spádem vln je nutné instalovat těsnění (profilované nebo kombi pásku)-viz obrázek. Úhelník se kotví šrouby 4,8×20 mm ke krytině. Vzdálenost šroubů cca 300 mm.

9. ÚŽLABÍ

Řešení úžlabí je znázorněno na obrázku. Profil krytiny je utěsněn klínovým samolepícím těsněním. Při kotvení krytiny v blízkosti úžlabí je nutné sledovat, aby nedošlo k průchodu šroubu přes úžlabní plech.

Plannja - montážní návody

10. OTVORY

 • Řešení otvorů a prostupů je individuální záležitostí. Ke krytinám je možné dodat většinu doplňků-ventilační komínky, střešní okna a výlezy, prosvětlovací desky v barvě a profilu krytiny.
 • Veškeré další prostupy lze oplechovat nebo lemovat dle klempířských pravidel a zásad.
 • Pro prostupy VZT, ZTI, STA a podobně se používají nejčastěji gumové manžety, které se dodávají v širokém spektru průměrů. Tyto manžety se umisťují svou osou na vrchol vlny střešní krytiny. Před instalací se podtmelí a šroubují shora na střešní krytinu šrouby 4,8×20 mm. Počet šroubů a umístění je naznačeno ze spodní strany příruby manžety.
 • Na konkrétní možnosti se informujte u dodavatele.
Plannja - montážní návody

Střešní bezpečnostní prvky

Upevnění podkladních plechů na již instalovanou střešní krytinu je prováděno otevřením bočního překrytí a umístěním podkladního plechu pod první střešní tašku. Na okap upevněte podkladní plechy od spodního okraje.

SNĚHOVÁ ZÁBRANA

Sněhová zábrana se nedodává jako originál, ale je nutné ji zhotovit z tabulového plechu. Vyrábí se z RŠ 240 resp.200 mm.

Plannja - montážní návody
Místa styku sněhové zábrany a střešní krytiny je třeba zatěsnit silikonovým nebo jiným vhodným tmelem. Montáž se provádí pomocí šroubů 4,8×20 mm do každé vlny nahoře i dole.

Plannja - montážní návody

Sněhová zábrana může být provedena i formou sněhových „rozražečů“. Provádí se z kusů dlouhých 500 mm a montuje vždy střídavě v rozmezí 2 řad tašek.

SNĚHOVÁ ZÁBRANA MŘÍŽOVÁ

Plannja - montážní návody

SNĚHOVÁ ZÁBRANA TRUBKOVÁ

Plannja - montážní návody

STŘEŠNÍ LÁVKA

Plannja - montážní návody

STŘEŠNÍ ŽEBŘÍKY

Plannja - montážní návody

Plannja - montážní návody

Máte zájem o naše produkty?
Vyplňte nezávazně krátký poptávkový formulář.

Odeslat poptávku